2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9
ສໍາລັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສາ Annex Report ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນນັ້ນແມ່ນໄດ້ມີສັນຍາລັກດັ່ງນີ້:
 
1. Sheet ສີສົ້ມ ແມ່ນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນອະນຸບານ.
2. Sheet ສີຟ້າ ແມ່ນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນປະຖົມ.
3. Sheet ສີຂຽວ ແມ່ນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ.