ສໍາລັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສາ Annex Report ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນນັ້ນແມ່ນໄດ້ມີສັນຍາລັກດັ່ງນີ້:
 
1. Sheet ສີສົ້ມ ແມ່ນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນອະນຸບານ.
2. Sheet ສີຟ້າ ແມ່ນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນປະຖົມ.
3. Sheet ສີຂຽວ ແມ່ນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ.