ເລກທີ  ວັນປະກາດໃຊ້  ເນື້ອໃນຫຍໍ້  ດາວໂຫຼດ
 0217/ສກຂ/2017 
 22 FEB 2017
 ມະຕິ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ພາກຮຽນທີ I
(ສົກຮຽນ 2016-17) ຄັ້ງວັນທີ 16/02/2017
images1 
 0210/ສກຂ/2017
 22 FEB 2017
 ບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາພາກຮຽນທີ 1 ແລະ ແຜນການພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2016-2017
images1