2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9

ແຈ້ງການ

 ເລກທີ
 ລົງວັນທີ
ເນື້ອໃນຫຍໍ້
 ດາວໂຫຼດ

1594/ສກຂ.ສຕຂສ
 
30/12/2015

ການນຳໃຊ້ ສູນໄອຊີທີ ແຂວງອັດຕະປື ປະຈຳສົກຮຽນ: 2015-2016

images1
1239/ສສກ.ຊສ.2016
 29/AUG/2016
ການປະຕິບັດຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນສົກຮຽນ 2016-2017
 images1
372/ຫກ
08ກຸມພາ2017
ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງເນື້ອໃນຂອງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງລັດຖະການ
images1
2801/ຫກ
24ພຶດສະພາ2017
ໜັງສືແຈ້ງການຈາກກະຊວງ ສສກ ກ່ຽວກັບວິຊາສອບເສັງຂັ້ນ ມ7 ສົກປີ 2016-2017
images1