ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງອັດຕະປື; 5ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ : ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ທັນສະໄໝ, ແລະ ລັກສະນະມະຫາຊົນ.

ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

 ເລກທີ
 ວັນປະກາດໃຊ້
ເນື້ອໃນຫຍໍ້
 ດາວໂຫຼດ
896/ສ​ສກ
26 ກຸມ​ພາ 2018
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວຂອງ​ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ,ນະ​ຄອນຫຼວງ
images1
909/ສ​ສກ
28 ກຸມ​ພາ 2018
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາເມືອງ,ເທດ​ສະ​ບານ,ນະ​ຄອນ
images1
540/ສກຂ
29 ພຶດສະພາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສັບຊ້ອນພະນັກງານຄູໃໝ່ໄປປະຈຳການສິດສອນປະຈຳສົກຮຽນ2017-2018
images1
384/ສກຂ
30 ເມສາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັງ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງປະຈຳປີ2018
images1
383/ສກຂ
10 ເມສາ 2017
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານ,
ການຄຸ້ມ ຄອງພາຫະນະຮັບໃຊ້, ຊັບສິນສ່ວນລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປີ 2017
images1
700/ສສກ
06/FEB/2017
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
images1
 313/ສກຂ
13/05/2014
 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະພະແນກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ວ່າດ້ວຍການ
ແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາແຂວງ

images1

1595/ສກຂ

30/12/2015
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະພະແນກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ວ່າດ້ວຍຄ່າບໍລິ ການຕ່າງໆ ຂອງສູນ ໄອຊີທີ

images1


2870/ສສກ.ຈຕ


22/07/2013
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ສູນເຕັກ ໂນໂລຊີຂ່າວສານແລະການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາພະແນກສຶກສາທິ ການ  ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

images1
2066/ກງ
25/JUN/2015
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການກໍານົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
images1
/ສສກ.ອປ
28/APR/2014
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າ
images1
1814/ສສກ.ມຍ
18/MAY/2016
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການນິເທດການສຶກສາສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
images1
1241/ສສ.ສມ/06
30/JAN/2006
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
images1
 1490/ສສກ.ອປ
28/APR/2014 
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າໃນໂຮງຮຽນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ
images1 
1489/ສສກ.ອປ
28/APR/2014
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າ
images1 
1372/ສສກ.ອປ
30/MAY/2015
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວບການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
images1 
 1375/ສສກ.ອປ
30/MAY/2015 
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
images1 
3134/ສສກ.ຈຕ
14 AUG 2013
ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
images1
1728/ສສກ.ສຄ
06 MAY 2015
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູ
images1 
131/ສສກ.ຈຕ
08/Jan 2013
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
images1 
856/ສສກ/013 06/MAY 2013 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ 
images1 
0332/ສສກ 11/ມັງກອນ 2016 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແທັບເລັດ (Tablet Computer)
images1