2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9

ການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ7 ສົກ 2016-2017 ປິດສາກລົງແລ້ວ ຢ່າງເປັນທາງການ

  pitsengສຳລັບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ສົກນີ້ ແຂວງ ອັດຕະປື ແມ່ນປະຕິບັດການດຳເນີນການສອບເສັງ ຢ່າງເປັນເອະພາບກັນກັບບັນດາ ແຂວງອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທັງສາຍ ສາມັນສືກສາ ແລະ ສາຍສົງສຶກສາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ7 ໂຮງຮຽນ ມສ ສົງ ວັດຫລວງ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື

song1ການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ7 ໂຮງຮຽນ ມສ ສົງ ວັດຫລວງ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນຕອນບ່າຍ ທີ 21 ມິຖຸນາ 2017 ສົກນີ້ ( 2016-2017) ມັດທະຍົມສຶກສາສົງ ທົ່ວແຂວງ ອັດຕະປື ມີນັກສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ7 ທັງໝົດ 25 ອົງ, ຈັດຂື້ນເປັນ 1 ສູນສອບເສັງ, icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຄະນະຮັບຜິດ-ຊອບ ຊິ້ນຳສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ມສ ຈະເລີນສຸກ

jalearnsouk   ຄະນະຮັບຜິດ-ຊອບ ຊິ້ນຳສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ມສ ຈະເລີນສຸກ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສອບເສັງ ໃສ່ເກີບມີຄໍ ເຂົ້າຫ້ອງສອບ ເດັດຂາດ, ສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ສົກ 2016-2017 ເປັນສູນໜຶ່ງ ໃນຈໍຳນວນ 4 ສູນທີ່ນອນຢູ່ໃນເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...