2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9

ເມືອງພູວົງ ຄັດເລືອກຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນເມືອງ ຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ຂັ້ນເມືອງ ສົກ 2016-2017

stphovong     ເຊົ້າທີ 24 ກຸມພາ 2017 ນີ້ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ພູວົງແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ເປີດບັ້ນການ ສອບເສັງແຂ່ງຂັນ ຄັດເລືອກ ຮຽນເກັ່ງທົ່ວເມືອງ ຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ທົ່ວເມືອງ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນກຽດຕາງໜ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວເປີດພີທີ ແທນປະທານ ຈັດການສອບເສັງ ຂອງ ທ່ານ ຄຳປຸນ ແກ້ວປະເສີດ ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ icon new

stphovong1ມີນ້ອງນັກສອບເສັງຕົວແທນຈາກໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໃນທົ່ວເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແຂ່ງຂັນສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນ ມ4 ຈຳນວນ 29 ຄົນ,ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນ ມ 7 ຈຳນວນ 16,ຍິງ 5 ຄົນ, ຊັ້ນ ມ 4 ເສັງ 4 ວິຊາ ມີ ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ. ຊັ້ນ ມ7 ເສັງ 4 ວິຊາ ມີ ວິຊາ ພາສາ ລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ.

ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ