ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ.

ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອັັດຕະປື ກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ

  vizazipໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງ ອັດຕະປື ເປັນໂຮງຮຽນພາກລັດ, ທາງດ້ານວິຊາການ ຂື້ນກັບການຄຸ້ມ ຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ , ສ່ວນທາງດ້ານການເມືອງ, ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງບຸຄະລາກອນ ແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ icon new

vizazip1ມີໜ້າທີ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ ອາຊີວະສຶກສາ, ຈັດເຝິກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ສ້າງສີມືແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດສີມືແຮງງານຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງ.

ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ