2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9

ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອັັດຕະປື ກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ

  vizazipໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງ ອັດຕະປື ເປັນໂຮງຮຽນພາກລັດ, ທາງດ້ານວິຊາການ ຂື້ນກັບການຄຸ້ມ ຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ , ສ່ວນທາງດ້ານການເມືອງ, ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງບຸຄະລາກອນ ແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ icon new

vizazip1ມີໜ້າທີ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ ອາຊີວະສຶກສາ, ຈັດເຝິກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ສ້າງສີມືແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດສີມືແຮງງານຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງ.

ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ